Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 120/2016/DWM

09-12-2016

ZARZĄDZENIE NR 120/2016/DWM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania oraz wdrożenia rozwiązań proceduralnych w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z instytucjami innych państw członkowskich UE/EFTA w zakresie odzyskiwania należności z tytułu nienależnie udzielonych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860) zarządza się, co następuje.

§ 1. 1. Powołuje się Zespół zadaniowy do spraw opracowania oraz wdrożenia rozwiązań proceduralnych w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z instytucjami innych państw członkowskich UE/ EFTA w zakresie odzyskiwania należności z tytułu nienależnie udzielonych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Agnieszka Tyc, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu – Barbara Liniewicz, naczelnik Wydziału Zwrotów Planowania i Analiz w Departamencie Współpracy Międzynarodowej;
3) członkowie Zespołu:

a) Paulina Jarosz – specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,
b) Beata Dąbrowska – starszy specjalista w Biurze Księgowości,
c) Bartłomiej Tyszka – główny specjalista w Biurze Księgowości,
d) Beata Elsner-Traczyk – naczelnik Wydziału Sprawozdawczości, Kontroli Finansowej i Rozliczeń Refundacyjnych w Departamencie Ekonomiczno-Finansowym,
e) Sławomir Płonkowski – główny specjalista w Departamencie Ekonomiczno-Finansowym,
f) Agnieszka Kejna – radca prawny w Biurze Prawnym,
g) Anna Motylewicz-Magda – zastępca dyrektora w Departamencie Kontroli,
h) Jan Ulatowski – kierownik Działu Standaryzacji, Zasobów Słownikowych, Walidacji i Weryfikacji w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
i) Tomasz Flak – główny specjalista w Departamencie Informatyki,
j) Lidia Mińkowska – kierownik Działu ds. Uprawnień Świadczeniobiorców do Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców,
k) Piotr Marusza – główny specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami,
l) Gabriela Majkut – główny specjalista w Departamencie Analiz i Strategii.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział w charakterze doradcy albo eksperta osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu albo w razie jego nieobecności przez zastępcę przewodniczącego Zespołu.

§ 3. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie rozwiązań proceduralnych dotyczących współpracy z instytucjami innych państw członkowskich UE/EFTA w zakresie odzyskiwania należności zgodnie z art. 84 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 883/2004”, oraz art. 75-85 rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zwanym dalej „rozporządzeniem 987/2009” (Dz. U. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.) w formie wytycznych dotyczących:

1) postępowania jednostek organizacyjnych Funduszu jako strony wezwanej;
2) postępowania jednostek organizacyjnych Funduszu jako strony występującej, w szczególności opracowanie sposobu postępowania w zakresie współpracy Funduszu z instytucjami innych państw członkowskich UE/EFTA, w związku z dochodzeniem należności na podstawie art. 50 ust. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 4. Zespół prowadzi prace:

1) na posiedzeniach, które odbywają się:

a) w siedzibie Centrali Funduszu lub
b) w formie wideokonferencji.

2) w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (w tym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej).

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Zespołu.
2. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu albo zastępca przewodniczącego Zespołu, z inicjatywy własnej albo na wniosek jednego z członków Zespołu.
3. Zespół na pierwszym posiedzeniu sporządza projekt regulaminu prac Zespołu, zwany dalej „Regulaminem”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 50/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powoływania Zespołów zadaniowych, a następnie w terminie 5 dni roboczych przedstawia go, za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu, Prezesowi Funduszu w celu jego akceptacji z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku gdy projekt, o którym mowa w ust. 3, zawiera przepisy dotyczące spraw finansowych, projekt taki wymaga również akceptacji Departamentu Ekonomiczno-Finansowego i Biura Księgowości.
5. Decyzje Zespołu w formie stanowisk lub wniosków podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów przy udziale nie mniej niż połowy członków zespołu i obecności przewodniczącego Zespołu. W przypadku oddania równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
6. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego Zespołu. Protokół zawierający informacje z działalności Zespołu wraz z określeniem zaawansowania prac Zespołu, jest przekazywany Prezesowi Funduszu za pośrednictwem dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu w terminie 5 dni roboczych od dnia posiedzenia.

§ 6. Zespół zobowiązany jest do:

1) ustalenia harmonogramu prac Zespołu;
2) sporządzania i przedkładania Prezesowi Funduszu kwartalnych sprawozdań z postępu prac Zespołu;
3) przedstawienia Prezesowi Funduszu analizy wraz z wnioskami końcowymi.

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej.

§ 8. Zespół kończy działalność po przedłożeniu Prezesowi Funduszu analizy wraz z wnioskami końcowymi, o której mowa w § 6 pkt 3, nie później jednak niż z dniem 30 czerwca 2017 r.

§ 9. 1. W uzasadnionych sytuacjach (w szczególności wobec konieczności dalszych prac mających na celu skuteczną realizację zadań Zespołu) Prezes Funduszu może podjąć decyzję o przedłużeniu realizacji zadań przez Zespół.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezes Funduszu wskazuje termin zakończenia prac przez Zespół.

§ 10. Za udział w pracach Zespołu osoby zaproszone przez Prezesa Funduszu do udziału w jego pracach, niebędące pracownikami Funduszu, mogą otrzymać na podstawie zawartej umowy wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie, a także zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych i uznanych przez Fundusz odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Fundusz Zdrowia

Z-ca Prezesa ds. Finansowych
Maciej Miłkowski

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 09.12.2016 00:00
Źródło: Departament Współpracy Międzynarodowej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności