Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 126/2016/BK

29-12-2016

ZARZĄDZENIE Nr 126/2016/BK
PREZESA 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), art. 102 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 25 oraz art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1870, 1860 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr 24/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r., zarządzeniem Nr 58/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 września 2010 r., zarządzeniem Nr 76/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r., zarządzeniem Nr 26/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 64/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2011 r., zarządzeniem Nr 98/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r., zarządzeniem Nr 30/2012/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 maja 2012 r., zarządzeniem Nr 99/2012/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 51/2013/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2013 r., zarządzeniem Nr 76/2013/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r., zarządzeniem Nr 28/2014/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 71/2014/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 76/2014/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 91/2015/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 97/2015/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 96/2016/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 31:

a) w części: Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia, w koncie oznaczonym 260-x Rozliczenie świadczeń zdrowotnych i leków udzielonych (wydanych) świadczeniobiorcom na terenie RP, gdzie x:, dodaje się konto oznaczone 19 w brzmieniu:
„19 - dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej”,
b) w części: Zespół 4 – Kosztów według rodzajów i ich rozliczenie:
– w koncie oznaczonym 420-x Usługi świadczeń zdrowotnych – wykonanych na rzecz świadczeniobiorców, osób uprawnionych i innych osób, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie x:, dodaje się konto oznaczone 19 w brzmieniu:
„19 - dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie
art. 48d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej”,
– konto oznaczone 424 Usługi świadczeń zdrowotnych – koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych, otrzymuje brzmienie:
„424 Usługi świadczeń zdrowotnych – koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie”,
c) w części: Zespół 5 – Kosztów według typów działalności i ich rozliczenie:
– w koncie oznaczonym 500-x Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom, osobom uprawnionym i innym osobom, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  bez kosztów migracji, gdzie x:, dodaje się konto oznaczone 17 w brzmieniu:
„17 - dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie
art. 48d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej”,
– konto oznaczone 510 Koszty świadczeń zdrowotnych – koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych, otrzymuje brzmienie:
„510 Koszty świadczeń zdrowotnych – koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie”,
d) w części: Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe, w koncie oznaczonym 640-x Rozliczenia międzyokresowe kosztów świadczeń zdrowotnych, gdzie x, dodaje się konto oznaczone 19 w brzmieniu:
„19 – dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej”,
e) w części: Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:
– konto oznaczone 704 Przychody z tytułu środków przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, otrzymuje brzmienie:
„704 Przychody z tytułu programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie”,
– w koncie oznaczonym 710-x Koszty działalności statutowej, gdzie x:

– – konto oznaczone 7 otrzymuje brzmienie:
„7 - koszty świadczeń zdrowotnych - koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie”,
– – dodaje się konto oznaczone 18 w brzmieniu:
„18 - koszty finansowania  leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy.”;

2) w § 36:

a) w ust. 6 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) dofinansowania programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Konto 424 „Usługi świadczeń zdrowotnych – koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie” – ujmuje się na nim koszty świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych na zlecenie, zgodnie z nazwą konta. Ewidencja analityczna prowadzona do konta powinna zapewnić możliwość wyodrębnienia kosztów według poszczególnych programów,  zleceniodawców i zawartych umów, a w przypadku, w którym zleceniodawcą będzie budżet państwa - powinna umożliwić rozliczenie się z budżetem państwa.”;
3) w § 39 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Konto 704 „Przychody z tytułu programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie”. Po stronie Ma ujmuje się przychody należne od zleceniodawców z tytułu poniesionych kosztów za powyższe świadczenia opieki zdrowotnej.”;
4) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Księgi rachunkowe w Centrali Funduszu prowadzone są przy zastosowaniu następujących programów komputerowych:

Lp.

Nazwa programu komputerowego

Producent programu

Wersja oprogramowania

Data rozpoczęcia eksploatacji

1.

Finansowo - Księgowy

Asseco Poland S.A.*

02.08.018

01.10.2004

2.

Środki Trwałe

Asseco Poland S.A.

02.08.018

01.10.2004

3.

Kadry - Płace

Asseco Poland S.A.

02.01.001

01.10.2004

*Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.”;

5) § 44 otrzymuje brzmienie:
„§ 44. 1. Terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku:

Lp.

Przychody należne

Uznanie rachunku bankowego Centrali Funduszu

za miesiąc

od dnia

do dnia

1

styczeń

2017-01-20

2017-02-20

2

luty

2017-02-21

2017-03-20

3

marzec

2017-03-21

2017-04-21

4

kwiecień

2017-04-22

2017-05-18

5

maj

2017-05-19

2017-06-21

6

czerwiec

2017-06-22

2017-07-20

7

lipiec

2017-07-21

2017-08-21

8

sierpień

2017-08-22

2017-09-20

9

wrzesień

2017-09-21

2017-10-19

10

październik

2017-10-20

2017-11-20

11

listopad

2017-11-21

2017-12-20

12

grudzień

2017-12-21

2018-01-18

2. Terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej w 2017 roku:

Lp.

Miesiąc

Termin

1

styczeń

22 lutego

2

luty

22 marca

3

marzec

22 kwietnia

4

kwiecień

22 maja

5

maj

22 czerwca

6

czerwiec

22 lipca

7

lipiec

22 sierpnia

8

sierpień

22 września

9

wrzesień

22 października

10

październik

22 listopada

11

listopad

22 grudnia

3. Terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku:

Lp.

Przychody należne

Uznanie rachunku bankowego Centrali Funduszu

za miesiąc

od dnia

do dnia

1

styczeń

2018-01-19

2018-02-20

2

luty

2018-02-21

2018-03-20

3

marzec

2018-03-21

2018-04-19

4

kwiecień

2018-04-20

2018-05-18

5

maj

2018-05-19

2018-06-20

6

czerwiec

2018-06-21

2018-07-19

7

lipiec

2018-07-20

2018-08-21

8

sierpień

2018-08-22

2018-09-20

9

wrzesień

2018-09-21

2018-10-18

10

październik

2018-10-19

2018-11-20

11

listopad

2018-11-21

2018-12-20

12

grudzień

2018-12-21

2019-01-18

4. Terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej w 2018 roku:

Lp.

Miesiąc

Termin

1

styczeń

22 lutego

2

luty

22 marca

3

marzec

22 kwietnia

4

kwiecień

22 maja

5

maj

22 czerwca

6

czerwiec

22 lipca

7

lipiec

22 sierpnia

8

sierpień

22 września

9

wrzesień

22 października

10

październik

22 listopada

11

listopad

22 grudnia

”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie tiret drugie podwójne oraz pkt 4, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.12.2016 00:00
Źródło: Biuro Księgowości
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności