Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 23/2014/DSOZ

30-04-2014

Zarządzenie Nr 23/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. orazzarządzeniem Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) w ust. 7 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

      "10) chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny.",

    b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

    "7a. Zakresy świadczeń na poszczególnych poziomach referencyjnych  kontraktowane są alternatywnie.";

2) w § 16:

a) w ust. 1:

- w pkt 8 dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) N13 - Ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni;",

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny:

a) Q01 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty,

b) Q52 - Dostęp w leczeniu nerkozastępczym,

c) 5.52.01.0001496 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe,

d) 5.53.01.0001435 - Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia (dotyczy stentgraftów w ramach świadczenia 5.52.01.0001496);",

b) w ust. 2 w pkt 2 dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) N13 - Ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni;";

3) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6)  w załączniku nr 3 do zarządzenia w części: 1. WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW (nie dotyczy SOR i IP) - HOSPITALIZACJA:

a) Lp. 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

b) dodaje się Lp. 50 w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

1. Przepisy zarządzenia, o których mowa w § 1 pkt 3 w zakresie Lp. 441 załącznika nr 1a do zarządzenia, stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lutego 2014 r.

2. Przepisy zarządzenia, o których mowa w § 1:

a) pkt 1, 2 i 6,

b) pkt 4 w zakresie Lp. 64 załącznika nr 1b do zarządzenia,

c) pkt 5 w zakresie Lp. 21 kolumny 7 pkt 2 lit. d załącznika nr 1c do zarządzenia

- stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2014 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W zastępstwie Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
ds. Finansowych

Wiesława Kłos


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 30.04.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.05.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności