• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 26/2017/BKiS

11-04-2017

ZARZĄDZENIE Nr 26/2017/BKiS
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyznaczenia terminów ich odpracowania

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)), oraz § 17 ust. 5 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2006 r., wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 21 lutego 2007 r. (z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W 2017 r. dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dni:
1) 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy;
2) 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60.
2) Zmiany Układu Zbiorowego Pracy wynikały z protokołu dodatkowego nr 1 z dnia 19 września 2007, nr 2 z dnia 29 sierpnia 2008 r., nr 3 z dnia 7 września 2009 r., nr 4 z dnia 2 czerwca 2010 r., nr 5 z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr  6 z dnia 28 lipca 2016 r., nr 7 z dnia 31 sierpnia 2016 r. i nr 8 z dnia 21 października 2016r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 11.04.2017 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności