Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 34/2018/BKiS

18-04-2018

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018/BKiS
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r.
oraz terminów ich odpracowania

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)), oraz § 17 ust. 5 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2006 r., wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 21 lutego 2007 r. (z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2018 r. dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dni:

1) 4 maja i 1 czerwca ustala się dniami wolnymi od pracy;
2) 19 maja i 9 czerwca ustala się dniami pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650.
2) Zmiany Układu Zbiorowego Pracy wynikały z protokołu dodatkowego nr 1  z dnia 19 września 2007 r., nr 2 z dnia 29 sierpnia 2008 r., nr 3 z dnia 7 września 2009 r., nr 4 z dnia 2 czerwca 2010 r., nr 5 z dnia 1 kwietnia 2016 r. , nr 6 z dnia 28 lipca 2016 r., nr 7 z dnia 31 sierpnia 2016 r., nr 8 z dnia 21 sierpnia 2016 r. i nr 9 z dnia 19 stycznia 2018 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 18.04.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 18.04.2018 10:28
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności