Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 4/2014/DSOZ

04-02-2014

Zarządzenie Nr 4/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 4 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r.,wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w Katalogu świadczeń do sumowania, stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia:

a) w Lp. 5, treść kolumny 10 otrzymuje brzmienie:

"| N01 | N02 | N03| N09| N11, N13|",

b) w Lp. 22, w kolumnie 7 - Uwagi w pkt 2 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) substancji czynnej atosiban w leczeniu przedwczesnej czynności skurczowej macicy - rozliczenie zastosowanej substancji możliwe wyłącznie z grupami: N06, N07C, N07D, N12 i M03";

3) w załączniku nr 5 do umowy, stanowiącej załącznik nr 2a do zarządzenia, w części A:

a) uchyla się pkt 11 - 14,

b) po pkt 18 dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:

"19) B18 Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki,
20) B19 Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki.";

4) załącznik  nr 6a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik  nr 6b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 - 5, które wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

W zastępstwie Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
ds. Medycznych

Marcin Pakulski


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 4.02.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.05.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności