Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 42/2009/DEF

17-09-2009

Zarządzenie Nr  42/2009/DEF
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia  17 września 2009 r.

w sprawie "Instrukcji przeprowadzania oceny przedstawianych przez jednostki samorządu terytorialnego analiz możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"

Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 5 i art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Zarządzenie określa:

1) "Instrukcję przeprowadzania oceny przedstawianych przez jednostki samorządu terytorialnego analiz możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia", zwanej dalej "Instrukcją", stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) "Metodologię przeprowadzania oceny dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na siedzibę likwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w zakresie możliwości osiągnięcia przewidywanych przychodów ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej "Metodologią", stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Instrukcję i metodologię, o których mowa w ust. 1, stosuje się w Centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2.

Wzór oceny dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na siedzibę likwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, analizy możliwych do uzyskania przychodów z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi załącznik nr 3 do Umowy, o której mowa w § 3 pkt 10.

§ 3.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Analiza - analiza możliwych do uzyskania przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiąca integralną część Biznesplanu;

2) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) Biznesplan - analiza ekonomiczno-finansowa określającą możliwości i niezbędne warunki dla funkcjonowania spółki kapitałowej w okresie co najmniej pięciu lat od dnia wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę;

4) Centrala - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia;

5) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

6) JST - jednostka samorządu terytorialnego;

7) OW - oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;

8) Projekcje finansowe - dokumenty przygotowane w formie pliku xls zgodnie z Załącznikiem 5.1 do Umowy według wskazówek zawartych w Załączniku 5.2. do Umowy;

9) Sekcja do spraw realizacji Programu - Sekcję ds. Realizacji Programu Wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" będącą komórką organizacyjną w Centrali;

10) Umowa - Umowa w sprawie zlecenia zadań wynikających z Programu Wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" ustanowionego w dniu 27 kwietnia 2009 rok uchwałą Rady Ministrów Nr 58/2009 zawarta w dniu 2 lipca 2009 roku pomiędzy Ministrem Zdrowia, Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Dodany: 17.09.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.09.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności