• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 7/2017/DGL

03-02-2017

ZARZĄDZENIE NR 7/2017/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 2 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 92/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych, zmienionym zarządzeniem Nr 8/2016/DGL z dnia 4 lutego 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 10 maja 2016 r., w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Agata Wolnicka – Naczelnik Wydziału Programów Lekowych i Chemioterapii w Departamencie Gospodarki Lekami Centrali Funduszu;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Marlena Jankowiak - główny specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami Centrali Funduszu;
3) zastępca przewodniczącego Zespołu - Lidia Szteliga – główny specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami Centrali Funduszu;
4) sekretarz Zespołu - Agnieszka Wacławska – starszy referent w Departamencie Gospodarki Lekami Centrali Funduszu;
5) członkowie Zespołu:

a) Violetta Kozikowska - Kierownik Działu Programów Lekowych i Chemioterapii Wydziału Gospodarki Lekami Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu,
b) Magdalena Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu,
c) Konrad Jantarski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu ,
d) Agata Metelska - p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu,
e) Dagmara Marczewska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu,
f) Tomasz Szokalski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 03.02.2017 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności