• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 9/2017/DWM

13-02-2017

Zarządzenie Nr 9/2017/DWM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) oraz pkt 3 decyzji Nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (Dz.U. UE C nr 106 z 24.04.2010. s. 23) zarządza się, co następuje:
  
§ 1. 1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwana dalej „EKUZ”, wydawana w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA, który nie jest związany z wykonywaniem na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE/EFTA pracy:

1) osobom, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

a) o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, f-g oraz pkt 2-15a, 32 i 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
b) prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
c) pobierającym świadczenie rentowe,
d) będącym studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
e) będącym członkami rodziny ubezpieczonego zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego,
- wydawana jest na okres 12 miesięcy;

2) osobom, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony, pobierającym świadczenie emerytalne - wydawana jest na okres 5 lat;
3) osobom, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony:

a) bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
b) innym niż wymienione w pkt 1 lit. a-e, pkt 2 i pkt 3 lit. a,
- wydawana jest na okres 2 miesięcy;

4) osobom podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - wydawana jest na okres 2 miesięcy;
5) osobom będącym świadczeniobiorcami, innymi niż wymienieni w pkt 1 - 4:

a) posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelstwo polskie, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), co do których stwierdzono okoliczności, o których mowa w art. 12 tej ustawy – wydawana jest na okres wskazany w decyzji, o której mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednakże nie dłużej niż na 90 dni,
b) posiadającym obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 rok życia – wydawana jest na okres 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia przez te osoby 18 roku życia,
c) posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży albo porodu – wydawana jest na okres 6 miesięcy,
d) posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie połogu – wydawana jest na okres 42 dni;

6) osobom posiadającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej:

a) po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia – wydawana jest na okres 30 dni,
b) po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej – wydawana jest na okres 6 miesięcy,
c) po ukończeniu szkoły wyższej – wydawana jest na okres 4 miesięcy,
d) w okresie pobierania zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym oraz w okresie ubiegania się o przyznanie emerytury lub renty, o którym mowa w art. 67 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydawana jest na okres 2 miesięcy.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 4, w przypadku okazania dokumentów potwierdzających dłuższy okres uprawnień, termin ważności EKUZ może zostać przedłużony do:

1) 6 miesięcy dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4;
2) 5 lat dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit c.

3. Okres ważności EKUZ liczony jest od dnia złożenia w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wniosku o jej wydanie, zwanego dalej „wnioskiem”, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Okres ważności EKUZ dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, liczony jest od dnia porodu.
5. W przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

§ 2. 1. Wniosek może zostać złożony osobiście albo przez  osobę upoważnioną, albo przesłany pocztą, faksem albo za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.
2. Wniosek składa się w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
3. W przypadku złożenia wniosku w innym, niż określony w ust. 2, oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział ten:

1) wydaje EKUZ, jeżeli jej wydanie nie wiąże się z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego;
2) przekazuje wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 3. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 83/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 13.02.2017 00:00
Źródło: Departament Współpracy Międzynarodowej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności