• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 94/2013/DSOZ

31-12-2013

Zarządzenie Nr 94/2013/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 31 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

            Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386 i 1610);",

b) pkt 41 otrzymuje brzmienie:
"41) terapeuta środowiskowy - osobę prowadzącą terapię środowiskową, o której mowa w załączniku nr 6,  lp. 11, w części kolumna 2 pkt 6 - Wizyta, porada domowa lub środowiskowa, kolumna 3, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, z uwzględnieniem § 10a rozporządzenia;".

§ 2.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

W zastępstwie Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
ds. Medycznych

Marcin Pakulski


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 31.12.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.05.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności